Положення закладу вищої освіти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про конференцію трудового колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса Шевченка

Регламент Вченої ради Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами та доповненнями).

Положення про ректорат Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про вчену раду факультету Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про кафедру Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про наглядову раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Положення про навчально-методичний відділ Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про відділ кадрів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про відділ технічних засобів навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про канцелярію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про сектор з проблем працевлаштування випускників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про сектор моніторингу якості освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про службу охорони праці

Положення про психологічну службу у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

Положення про комісію по трудових спорах Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про перевірку трудової дисципліни працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про порядок виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про преміювання працівників Кременецького обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про щорічну грошову винагороду працівникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про комісію з визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів

Порядок визнання у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах

Положення про медичний кабінет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про їдальню Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про сектор міжнародних зв’язків Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Положення про гаранта освітньої програми в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Кодекс честі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про куратора академічної групи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про табельний облік

Положення про музей історії освіти КОГПА

Положення про Музейну раду

 


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про  процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних  програм    у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії  ім.  Тараса Шевченка

Положення про розробку навчальних і робочих планів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про силабус освітнього компоненту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про моніторинг і контроль якості освіти у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію контролю якості навчання у Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній накопичувальній системі організації освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Положення про заочну форму навчання здобувачів вищої освіти в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про призначення та виплати стипендії студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Порядок замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок визнання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу на період карантину в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)

Положення про використання дистанційних технологій в освітньому процесі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про Асоціацію випускників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка

Положення про іменну стипендію Гуго Коллонтая у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

ПОРЯДОК визнання та перезарахування кредитів ЄKTC, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста для вступників на перший курс навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка


НАУКОВА РОБОТА

Положення про організацію наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про конкурс наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка «Науковець року»

Положення про науково-дослідну лабораторію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Рекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, викладача, старшого викладача, доцента та професора, завідувача кафедри  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Доповнення та зміни до Порядку проведення конкурсного відбору заміщення вакантнихпосад науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (затверджено Вченою радою академії протокол № 13 від 25.06.2019 р.)

Положення про Раду молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Доповнення і зміни до Положення про Раду молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка(прийнято Вченою радою академії протокол №5 від 25.02.2016р.)

Положення про порядок подання навчально-методичної, науково-методичної, наукової літератури, підручників, навчальних посібників та монографій на розгляд Вченої ради академії

Положення про Почесного професора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про конкурс на краще наукове, навчально-методичне, публіцистичне видання серед викладачів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам академії

Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про онлайн-проєкт "Школа методичних новацій"

Положення про регіональний еколого-просвітницький центр "Екохаб Kremenets" у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг Кременецькою обласною гуманітарно-педагогічною академією ім. Тараса Шевченка


СТУДЕНТСТВО

Положення про студентське самоврядування у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про Студентське наукове товариство Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Положення про науково-дослідну роботу студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про освітнього омбудсмена та процедуру розгляду скарг здобувачів вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Порядок супроводу осіб з особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка


КОЛЕДЖ

Положення про Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про педагогічну раду Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

Положення про раду профілактики правопорушень Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка

Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

Положення про приймальну комісію коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про призначення та виплату стипендії студентам Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка


Надрукувати