Кафедра біології, екології та методик їх навчання

kratko  

Кратко Ольга Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

                         

 

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Склад кафедри:

ilienko 

 

Ільєнко Микола Микитович

доктор біологічних наук,

професор

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

dyh

Дух Ольга Ігорівна

кандидат біологічних наук,

 доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

golovatjak.jpg

 

Головатюк Людмила

Михайлівна

 кандидат біологічних

наук,

доцент

gyrska  

Гурська Оксана

Вікторівна

кандидат

біологічних наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

galagan

 

Галаган Оксана

Костянтинівна

кандидат біологічних

наук,

доцент

tsytsiura

Цицюра Неля Іванівна 

кандидат біологічних наук, доцент

 
bondarenko  

Бондаренко Тетяна

Євгеніївна

кандидат педагогічних

наук,

викладач

tryguba   

Тригуба Олена

Василівна

кандидат

сільськогосподарських

наук,

доцент

mykhaliuk 

Михалюк Ілона

Михайлівна

кандидат біологічних
наук,

старший викладач

 
           
 Сумісники:          
gura.jpg

 

   Гура Антоніна Миколаївна

   старший викладач,

   доктор філософії

 

shtogryn

Штогрин Микола Олександрович

кандидат економічних наук, викладач

   

 

 

16 

 

Основним завданням кафедри біології, екології та методик їх навчання є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності, здатності демонструвати належні особистісні якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички.

МІСІЯ КАФЕДРИ

Творення та підтримка умов для якісної підготовки висококваліфікованих учителів біології, основ здоров’я та географії закладів загальної середньої освіти, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією та орієнтуються у суміжних сферах діяльності;

Забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища (дослідження екологічних процесів та екологічне управління суспільними виробничими та невиробничими процесами життєдіяльності людини).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійними програмами Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Географія) та галузі знань 10 Природничі науки за освітньо-професійними програмами Екологія та Екологія. Заповідна справа; другого (магістерського) рівня вищої освіти із галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Географія).

Значну увагу члени кафедри приділяють впровадженню інноваційних підходів  у навчальний процес шляхом відбору та інтеграції педагогічних технологій, що ґрунтуються на діяльнісних формах навчання, інтерактивній взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу.

Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

  • за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня

Ботаніка з основами фітогеографії; зоологія з основами еволюційного вчення; гістологія, цитології та ембріологія; анатомія людини; біологія індивідуального розвитку; ґрунтознавство з основами географії ґрунтів; загальне  землезнавство з основами картографії; географія материків та океанів; географія України; географія світового господарства; хімія з основами біогеохімії; екологія людини та соціоекологія; фізіологія людини; фізіологія рослин; мікробіологія та вірусологія; генетика з основами селекції; хімія біологічна; загальна екологія; біотехнологія та генна інженерія; теорія здоров’я та здорового способу життя; методика навчання біології та основ здоров’я; методика навчання географії; методика позакласної та позашкільної біологічної та географічної освіти; вступ до фаху з елементами пропедевтичної практики.

  • за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня

Молекулярна біологія та геноміка людини; актуальні проблеми морфології та фізіології людини; валеологічні основи фізичного здоров’я; сталий розвиток та раціональне природокористування; теорія і методологія фізичної географії; теорія та методологія соціально-економічної географії та регіонознавства; актуальні проблеми методики навчання біології, основ здоров’я в закладах освіти; актуальні проблеми методики навчання географії в закладах освіти.

  • за спеціальністю 101 Екологія

Вступ до спеціальності; зоологія з основами екології тварин; ботаніка з основами екології рослин; загальна екологія та неоекологія; економіка природокористування; організація і управління в природоохоронній діяльності; моніторинг довкілля; моделювання і прогнозування стану довкілля; ландшафтна екологія; екологія людини; техноекологія; екологічна безпека; заповідна справа; урбоекологія; нормування антропогенного навантаження на природне середовище; геологія з основами геоморфології; ґрунтознавство та охорона ґрунтів; метеорологія і кліматологія; хімія з основами біогеохімії; гідрологія та охорони вод; топографія з основами картографії; аналітична хімія в довкіллі; екологічна освіта та культура; екологічна біохімія; управління та поводження з відходами; агроекологія; оцінка впливу на довкілля та СЕО.

Також кафедра пропонує широкий спектр вибіркових освітніх компонентів циклу загальної та професійної підготовки

(https://kogpa.edu.ua/uk/studentu/vybirkovi-dystsypliny/kataloh-vybirkovykh-dystsyplin )

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців при кафедрі організована діяльність науково-дослідних лабораторій:

«Проблеми людини та філософія здоров’я»

(керівник – кандидат біологічних наук, доцент Головатюк Л.М.);

-  «Екологічний моніторинг та експериментальна біологія»

(керівник - доктор біологічних наук, професор Ільєнко М.М. );

-  «Інновації в біологічній та екологічній освіті»

(керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Бондаренко Т. Є.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

Пріоритетні напрямки наукових розвідок:

- дослідження впливу урбанізованого навколишнього середовища та кліматичних чинників на здоров’я людини;

-  дослідження біотичного різноманіття Північного Поділля, його сучасного стану та антропогенної трансформації.

-  дослідження сучасних напрямків реалізації інноваційної діяльності в освітній галузі.

У 2004-2015 рр. кафедру очолював визначний учений-ботанік, професор, академік Чопик В. І. Під його керівництвом при кафедрі розпочато створення гербарію флори Західного Поділля, що є науковою скарбницею та цінним матеріалом для наукових досліджень. На честь Чопика В. І. відкрито навчальну іменну аудиторію, в якій організовано персональну бібліотеку із авторських книг та книг приватної бібліотеки вченого.

При кафедрі функціонує оранжерея – важлива складова навчально-практичної бази, яка є необхідною для повноцінної підготовки фахівців з біології та екології. Науково-пізнавальне та навчально-практичне значення використання матеріалу оранжереї досить багатопланове: проведення науково-дослідницької роботи викладачів і здобувачів; виконання дослідів при підготовці курсових, кваліфікаційних робіт; проведення лабораторних занять з ботаніки, фізіології рослин, біогеографії, екології рослин, навчальних практик; організація занять біологічних студентських та учнівських гуртків. І, зрештою, – це цікаве рекреаційне місце, своєрідний оазис краси та затишку в освітньому закладі.

 1         2

 

3 4

 

Спільні професійні інтереси працівників кафедри та наукових установ регіону дозволили налагодити тісну співпрацю із Кременецьким ботанічним садом, Національними природними парками ,,Кременецькі гори” та ,,Подільські Товтри”. Об'єднаними зусиллями яких проведено міжнародні конференції («Бессерівські природознавчі студії» (2014 р.), «Подільські читання» (2017, 2018). Також, у рамках співпраці організовуються навчальні практики студентів, проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони та збереження довкілля.

 

 5       6  

 


 ss3  
   

 

На кафедрі у 2021 році створено центр «ЕКОХАБ KREMENETS» – це регіональний еколого-просвітницький центр на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Його створено з просвітницькою та навчальною метою. Хаб (з англ. hub  «центр», або «вузол» якоїсь мережі. У нашому випадку – це центр спільноти екосвідомих людей нашого регіону. Серед його завдань: навчально-практичний курс «Екологічний стиль життя» серед вибіркових компонентів, створення бібліотеки сучасних ековидань та бібліотеки екологічних ігор, виставка екотоварів дружніх до довкілля, роздільний збір ТПВ та батарейок та підготовка навчально-методичної праці «Екологічні календарі».

Мета центру – сприяння екологізації освітнього простору регіону та поширення досвіду організації управління побутовими відходами.

Основною метою є популяризація та впровадження концепції ZERO WASTE. Zero waste, або «нуль відходів», або «нуль втрат» – це філософія скорочення продукування відходів, поряд з вторинним використанням та переробкою, покликана зменшити екологічне навантаження на планету.

Ідея його створення виникла під час навчання доцента Галаган О.К. на курсі підготовки фахівців з управління відходами «Zero Waste Academy»  за сприяння посольства Фінляндії в Україні (жовтень 2020 – липень 2021). У 2022 році цей курс пройшла ще одна доцентка кафедри – Дух Ольга Ігорівна з проєктом «Zero Waste Освіторій». Обидві пройшли у четвірку фіналістів.

Сторінка нашого центру у Facebook https://www.facebook.com/groups/284141293220600 налічує більше 500 членів і відкрита для усіх бажаючих.

На кафедрі діє станція моніторингу якості повітря з напрямком та швидкістю вітру від SaveEcoBot. Це єдина в Україні екологічна система, яка поєднує дані про поточний стан довкілля, про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля. Переглянути дані станції можна на мапі якості повітря за посиланням https://www.saveecobot.com/maps#9/49.7822/25.1422/aqi.

 ss1         ss2

 

ecohub 

 

Практики :
- пропедевтична практика
- практика з виховної роботи
- навчально-педагогічна практика (пробні уроки)
- педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
- виробнича (педагогічна) практика
- навчально-польова практика з біорізноманіття
- навчально-польова практика з ботаніки та зоології
- навчальна загально-екологічна практика
- навчальна ландшафтно-екологічна практика
- навчальна практика на підприємствах та в
установах
- виробнича практика

Практична підготовка проводиться в активному освітньому середовищі на базі закладів загальної середньої освіти та  екологоосвітніх центрів науково-дослідних природоохоронних установ регіону Національного природного парку «Кременецькі гори», Кременецького ботанічного саду, науково-дослідних лабораторій навчального закладу та через участь в діяльності громадських організацій.

8 

 

 9

 

У рамках співпраці організовуються і проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони і збереження довкілля.

Кафедра виступає генератором ідей по збереженню біорізноманіття та являється осередком реалізації формальної та неформальної екологічної освіти регіону. Науково-педагогічним працівниками створений Кременецький районний осередок Громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів», який відповідно до статуту здійснює організаційну (підготовка та проведення екологічних акцій), наукову (підготовка проектів за екологічним, природоохоронними та освітніми напрямами), освітню (еколого-просвітницька та профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів), видавничу діяльність (створення друкованої продукції про конференції, заходи, круглі столи, семінари еколого-просвітницького спрямування).

Викладі кафедри разом із студентами беруть активну участь в організації наукових еко-пікніків, які проводяться у рамках програми розвитку і популяризації екологічної освіти у м. Кременець та Кременецькому районі під егідою Громадської організації «Кременецька екологічна ліга».

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Добрими традиціями кафедри стало проведення фотоконкурсу „Біорізноманіття України”, „Біологічного брейн-рингу”, тематичних круглих столів, фіточаювання, Екоартмайстерні, квестів, під час яких студентство демонструє свою ерудицію та мистецькі здібності.

Традиційно кафедра організовує низку заходів екологічного напряму: акції з оновлення зелених насаджень, екологічні конкурси, заходи щодо підвищення екосвідомості.

Викладачі кафедри працюють над екологізацією освітнього простору, використанням практик неформальної та формальної екологічної освіти. Останні дослідження пов’язані із практиками безвідходних технологій на засадах філософії «Zero Waste» у розвитку екологічної грамотності молоді в умовах реалізації концепції сталого розвитку країни та наданням  рекомендацій щодо їх впровадження у сучасний освітній простір закладів освіти.

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців  реалізовується через впровадження новітніх технологій та передового педагогічного досвіду в освіту. Доценти кафедри Дух О. та Цицюра Н. активно використовують програмне забезпечення i-Tree, документальні фільми мережі DOCU/CLUB, настільних екоігор. https://kremenets.city/articles/332267/ekologichna-svidomist-pid-chas-svyat-kremenchanki-dilyatsya-dosvidom?fbclid=IwAR0q5WbqkznzAi1aYdjPSIh8kaLSR9RoZ9BfjppExGFMWhJzrrva-O2apCQ    

Працівниками кафедри під час реалізації проєкту «Zero Waste Освіторій» був розроблений навчальний курс «Розвиток екологічної грамотності молоді на засадах філософії «Zero Waste», а у серпні 2022 р.  впроваджений у систему підвищення кваліфікації педагогів   Кременецького району.

У співпраці із вчителями ЗЗСО та працівниками природоохоронних установ регіону здійснюється популяризація знання щодо важливості екосистемних послуги деревних насаджень для суспільства та використання інструментів i-Tree в організації освітніх заходів.

kjh  kjh2 

 

10 

 

 11

 

12 

 

 13

 

15 

 

 kk1 kk2 

 

Ґрунтовна підготовка випускників кафедри дозволяє їм працювати в закладах освіти і установах біологічного, медичного, природоохоронного та сільськогосподарського профілів. Серед них є директори шкіл, наукові співробітники, кандидати біологічних, сільськогосподарських та історичних наук.

Наразі кафедра зберігає кращі навчальні, наукові та методичні традиції та розвиває нові, удосконалюючи підготовку кваліфікованих учителів сучасної української школи.

 

Більш детальну інформацію про новини та життя кафедри можна дізнатися за посиланням https://www.facebook.com/profile.php?id=100083265584626


Надрукувати