Кафедра біології, екології та методик їх навчання

kratko  

Кратко Ольга Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри

                         

 

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Склад кафедри:

ilienko 

 

Ільєнко Микола Микитович

доктор біологічних наук,

професор

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

vasyliuk

 

Василюк Василь Миколайович

доктор медичних наук

професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

dyh

 

Дух Ольга Ігорівна

кандидат біологічних наук,

 доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
golovatjak

Головатюк Людмила

Михайлівна

 

кандидат біологічних

наук,

доцент

 

galagan

 

Галаган Оксана

Костянтинівна

кандидат біологічних

наук,

доцент

tsytsiura

Цицюра Неля Іванівна 

кандидат біологічних наук, доцент

 
bondarenko  

Бондаренко Тетяна

Євгеніївна

 

кандидат педагогічних

наук,

викладач

tryguba   

Тригуба Олена

Василівна

кандидат

сільськогосподарських

наук,

доцент

mykhaliuk 

Михалюк Ілона

Михайлівна

кандидат біологічних
наук,

старший викладач

 
gyrska  

Гурська Оксана

Вікторівна

кандидат

біологічних наук,

старший викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
       
 Сумісники:          
gura.jpg

 

   Гура Антоніна Миколаївна

 

 

shtogryn

Штогрин Микола Олександрович

кандидат економічних наук, викладач

   

 

 

16 

 

Основним завданням кафедри біології, екології та методик їх навчання є формування у майбутніх фахівців професійної компетентності, здатності демонструвати належні особистісні якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички.

МІСІЯ КАФЕДРИ

Творення та підтримка умов для якісної підготовки висококваліфікованих учителів біології та основ здоров’я закладів загальної середньої освіти, конкурентоспроможних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією та орієнтуються у суміжних сферах діяльності;

Забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища (дослідження екологічних процесів та екологічне управління суспільними виробничими та невиробничими процесами життєдіяльності людини).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та галузі знань Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія; другого (магістерського) рівня вищої освіти із галузі знань Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

спеціалізація Біологія та здоров’я людини. Географія

спеціалізація Біологія та здоров’я людини

Ботаніка,  ботаніка  з основами фітогеографії, зоологія,  зоологія з основами еволюційного вчення, анатомія людини, фізіологія рослин з основами мікробіології та вірусології, фізіологія рослин, мікробіологія та вірусологія, фізіологія людини, гістологія з основами цитології, гістологія, цитології та ембріологія, генетика з основами селекції, сільське господарство з основами ґрунтознавства, грунтознавство з основами географії грунтів, загальне  землезнавство з основами картографії, географія материків та океанів, географія України, географія світового господарства, мікологія, дендрологія, біологія індивідуального розвитку, еволюційне вчення, загальна екологія, екологія (соціальна), екосистемологія, екологія (охорона природи), моніторинг довкілля, екологія людини, екологія людини  та соціоекологія, заповідна справа, біотехнологія та генна інженерія, радіобіологія, хімія біологічна, хімія (неорганічна та органічна), хімія з основами біогеохімії, основи здорового способу життя, методика навчання біології та основ здоров’я, методика навчання географії, методика позакласної та позашкільної біологічної та географічної освіти, методика позакласної та позашкільної біологічної освіти, вступ до фаху з елементами пропедевтичної практики, здоров’язберігаючі технології у загальноосвітніх навчальних закладах, біогеографія, наукові дослідження в біології, лікарські рослини, квітникарство та садівництво, геологія, краєзнавство, основи медичних знань, валеологія харчування, вікова фізіологія та шкільна гігієна, фізіологія людини , теорія здоров’я та здорового способу життя,   педіатрія, моніторинг здоров’я та оздоровчі технології, фізична реабілітація.  

Спеціальність 101 Екологія

спеціалізація Екологія. Заповідна справа

спеціалізація Екологія

Вступ до спеціальності, зоологія з основами екології тварин, ботаніка з основами екології рослин, загальна екологія та неоекологія, економіка  природокористування, організація та управління в природоохоронній діяльності, моніторинг довкілля, моделювання і прогнозування стану довкілля, техноекологія, екологія людини, ландшафтна екологія, екологічна безпека, заповідна справа, урбоекологія, нормування антропогенного навантаження на природне середовище, геологія з основами геоморфології, ґрунтознавство та охорона ґрунтів, ґрунтознавство,  метеорологія і кліматологія, хімія  з основами біогеохімії, топографія з основами картографії, аналітична хімія в довкіллі, природоохоронне законодавство та екологічне право, екологічна освіта та культура, основи наукових досліджень та академічної доброчесності,  екологічна біохімія,  геоінформаційні системи (ГІС) в екології, управління та поводження з відходами, гідрологія та охорони  вод, гідрологія, агроекологія, оцінка впливу на довкілля та СЕО, безпека життєдіяльності та основи охорони праці, фізико-хімічні методи аналізу.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

спеціалізація Біологія та здоров’я людини. Географія

спеціалізація Біологія та здоров’я людини

Актуальні проблеми морфології та фізіології людини, біологічна та соціальна адаптивність людини, молекулярна біологія та геноміка людини, сталий розвиток та раціональне природокористування, валеологічні основи фізичного здоров’я, методологія науково-педагогічних досліджень, актуальні проблеми методики навчання біології та основ здоров’я, інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я, екологія та життєдіяльність людини, еволюційне вчення: еволюція органічного світу, методи функціональної діагностики організму людини, екологічна фізіологія та біохімія, біологічна системологія, біологічна номенклатура, фітоценологія, заповідна справа та фітосозологія, живлення, ріст та розвиток рослин, еволюційне вчення: екологічна антропологія, екотоксикологія, здоров’язберігаючі технології у закладах загальної середньої освіти, освіта для сталого розвитку, позакласна робота з біології та основ здоров’я, сучасні освітні технології в ЗЗСО, фахової передвищої, вищої освіти, психологія педагогічної діяльності в ЗЗСО, фахової передвищої, вищої освіти, валеологічні основи фізичного здоров’я, теорія і методологія фізичної географії, теорія та методологія соціально-економічної географії та регіонознавства, актуальні проблеми методики навчання біології, основ здоров’я в закладах освіти, актуальні проблеми методики навчання географії в закладах освіти.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців при кафедрі організована діяльність науково-дослідних лабораторій:

«Проблеми людини та філософія здоров’я»

(керівник – доктор медичних наук, проф. Василюк В. М.);

-  «Екологічний моніторинг та експериментальна біологія»

(керівник - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Бондар О. Б);

-  «Інновації в біологічній та екологічній освіті»

(керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Бондаренко Т. Є.).

На  їх базі виконуються дослідження за тематикою кандидатських і докторських дисертацій, курсових та кваліфікаційних робіт, проводяться наукові та методичні семінари, конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо.

Пріоритетні напрямки наукових розвідок:

- дослідження впливу урбанізованого навколишнього середовища та кліматичних чинників на здоров’я людини;

-  дослідження біотичного різноманіття Північного Поділля, його сучасного стану та антропогенної трансформації.

-  дослідження сучасних напрямків реалізації інноваційної діяльності в освітній галузі.

У 2004-2015 рр. кафедру очолював визначний учений-ботанік, професор, академік Чопик В. І. Під його керівництвом при кафедрі розпочато створення гербарію флори Західного Поділля, що є науковою скарбницею та цінним матеріалом для наукових досліджень. На честь Чопика В. І. відкрито навчальну іменну аудиторію, в якій організовано персональну бібліотеку із авторських книг та книг приватної бібліотеки вченого.

При кафедрі функціонує оранжерея – важлива складова навчально-практичної бази, яка є необхідною для повноцінної підготовки фахівців з біології та екології. Науково-пізнавальне та навчально-практичне значення використання матеріалу оранжереї досить багатопланове: проведення науково-дослідницької роботи викладачів і здобувачів; виконання дослідів при підготовці курсових, кваліфікаційних робіт; проведення лабораторних занять з ботаніки, фізіології рослин, біогеографії, екології рослин, навчальних практик; організація занять біологічних студентських та учнівських гуртків. І, зрештою, – це цікаве рекреаційне місце, своєрідний оазис краси та затишку в освітньому закладі.

 1         2

 

3 4

 

Спільні професійні інтереси працівників кафедри та наукових установ регіону дозволили налагодити тісну співпрацю із Кременецьким ботанічним садом, Національними природними парками ,,Кременецькі гори” та ,,Подільські Товтри”. Об'єднаними зусиллями яких проведено міжнародні конференції («Бессерівські природознавчі студії» (2014 р.), «Подільські читання» (2017, 2018). Також, у рамках співпраці організовуються навчальні практики студентів, проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони та збереження довкілля.

 

 5       6  

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує живий зв’язок між теорією і практикою, що є запорукою відповідності знань і навичок, які отримує випускник кафедри, запитам української держави. Науково-педагогічні працівники кафедри організовують та методично супроводжують  такі вид практик:

-  пропедавтична (ознайомлювальна) педагогічна,

-  навчально-педагогічна (пробні уроки в школі),

-  переддипломна педагогічна практика у загальних закладах середньої освіти,

-  переддипломна педагогічна практика у закладах вищої освіти,

-  навчально-польові практики з ботаніки, зоології, фізіології рослин, методики навчання біології,

-  навчальна загально-екологічна,

-  навчальна  ландшафтно-екологічної,

-  виробнича екологічна.

Практична підготовка проводиться в активному освітньому середовищі на базі закладів загальної середньої освіти та  екологоосвітніх центрів науково-дослідних природоохоронних установ регіону Національного природного парку «Кременецькі гори», Кременецького ботанічного саду, науково-дослідних лабораторій навчального закладу та через участь в діяльності громадських організацій.

8 

 

 9

 

У рамках співпраці організовуються і проводяться масові еколого-освітні заходи з учнівською і студентською молоддю регіону, практичні заходи з охорони і збереження довкілля.

Кафедра виступає генератором ідей по збереженню біорізноманіття та являється осередком реалізації формальної та неформальної екологічної освіти регіону. Науково-педагогічним працівниками створений Кременецький районний осередок Громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів», який відповідно до статуту здійснює організаційну (підготовка та проведення екологічних акцій), наукову (підготовка проектів за екологічним, природоохоронними та освітніми напрямами), освітню (еколого-просвітницька та профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів), видавничу діяльність (створення друкованої продукції про конференції, заходи, круглі столи, семінари еколого-просвітницького спрямування).

Викладі кафедри разом із студентами беруть активну участь в організації наукових еко-пікніків, які проводяться у рамках програми розвитку і популяризації екологічної освіти у м. Кременець та Кременецькому районі під егідою Громадської організації «Кременецька екологічна ліга».

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Добрими традиціями кафедри стало проведення фотоконкурсу „Біорізноманіття України”,  „Біологічного брейн-рингу”,  фіточаювання,  виставки квітів,  під час яких студентство  демонструє свою ерудицію та мистецькі здібності.

Традиційно кафедра організовує  низку заходів екологічного напряму: акції з оновлення зелених насаджень, екологічні конкурси, заходи щодо підвищення екосвідомості населення шляхом співпраці з екологічними бригадами загальноосвітніх шкіл міста та  громадськими організаціями.

10 

 

 11

 

12 

 

 13

 

15 

 

Ґрунтовна підготовка випускників кафедри дозволяє їм працювати в закладах освіти і установах біологічного, медичного, природоохоронного та сільськогосподарського профілів. Серед них є директори шкіл, наукові співробітники, кандидати біологічних, сільськогосподарських та історичних наук.

Наразі кафедра зберігає кращі навчальні, наукові та методичні традиції та розвиває нові, удосконалюючи підготовку кваліфікованих вчителів біології сучасної української школи.


Надрукувати