Факультет дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв

 

               05            

 

 

 

 

Врочинська Людмила Ігорівна -

декан факультету дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

      

Факультет дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв забезпечує здобуття студентами ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та «бакалавр» – за спеціальностями  013«Початкова освіта», 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). 014 Середня освіта (Історія)

Історичні корені підготовки фахівців педагогічної освіти та мистецтв у Кременці сягають ще діяльності Волинської гімназії, Волинського ліцею, Кременецького ліцею та Кременецького педагогічного училища. Так, у 1807 р. у Волинській гімназії планувалось відкриття школи підготовки учителів початкового навчання та жіночої семінарії (школи гувернанток). Пізніше (в 1921 – 1939 рр.) у структурі Кременецького ліцею функціонувала учительська семінарія з базовою школою, котра згодом була реорганізована у державний педагогіум. Випускники мали вищий кваліфікаційний рівень педагогічної освіти й могли працювати наставниками молоді. Особлива увага приділялася спрямованості й завданням дошкільного виховання та початкової освіти.

Починаючи з 1969 р., вперше на Тернопільщині у Кременецькому педагогічному училищі, було започатковано підготовку вихователів закладів дошкільної освіти (молодших спеціалістів), а дещо пізніше – з додатковою кваліфікацією «Організатор музичної діяльності в дитячому садку». Серед тих, хто стояв біля витоків зазначених спеціальностей, – Шпак В.І., Калиноброцька А.О., Макаренко О.П., Яловська О.О., Янчук Л.Д., Василишин М.В., Цигипало О.П., Онишкевич С.М., Рудзінська Н.Й., Ткачук С.М., Цибульська О.М., Войтко Л.О., Буняк Л.О., Андрейчук Н.М., Скакальська Л.О., Сівірська Л.Д., Левко А.Ф., Корчаківська Л.В., Мулик С.З., Кретова Л.О., Батаніна Л.Д., Бондаренко Н.Є., Івашкевич Б.І., Камінський В.В., Сапіга П.І., Сапіга М.К., Райчук М.М., Сабран В.І., Шимко С.Є, Вальчук О.А., Горбач О.А. та інші.

У 1991 р. педагогічне училище реорганізовано у Кременецький обласний комунальний педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка. Тут упродовж одинадцяти років здійснювалася підготовка бакалаврів зі спеціальності «Дошкільне виховання».

Підготовку вчителів музичного та образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» розпочато з 1994 р. на мистецькому факультеті, очолюваному старшим викладачем Райчуком В.М. У 1999 р. здійснено перший випуск учителів-бакалаврів названих спеціальностей. З  2003 р. розпочато підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Відродження вищої освіти на Кременеччині (2002 р.) дало змогу здійснювати підготовку фахівців із дошкільної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, яка відбувалася на базі гуманітарного факультету, очолюваного старшим викладачем Мазурком В.Г. У 2005 р. внаслідок поділу попереднього структурного підрозділу створено факультет дошкільної освіти та фізичної культури, деканом якого стала старший викладач Пасічник О.В. Пізніше його очолила старший викладач Комінярська І.М. За її керівництва (2006 – 2010 рр.) факультет отримав назву педагогічного. В унісон із новітніми запитами ринку праці, на його базі у 2009 р. започатковано підготовку фахівців за напрямом «Соціальна педагогіка», а сьогодні спеціальністю «Соціальна робота».

У лютому 2010 р. деканом факультету обрано Врочинську Л.І. – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти. Враховуючи зростаючу потребу у висококваліфікованих фахівцях для системи освіти, цього ж року на факультеті було започатковано перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників дошкільних установ, 2017 р. – ліцензовано спеціальність «Початкова освіта», а 2018 р. – «Психологія».

Значним досягненням стало відкриття магістратури з музичного мистецтва (2010 р.), випускники якої отримують дипломи магістра з кваліфікацією викладача музичних дисциплін та спеціальності «Дошкільна освіта» (2017 р.) – викладача дошкільної педагогіки та психології, організатора дошкільної освіти, з 2021 р. - менеджера дошкільної освіти, вихователя закладу дошкільної освіти, а сьогодні –  магістра з дошкільної освіти, вихователя закладу дошкільної освіти, викладача фахової перед вищої, вищої освіти та, відповідно до освітньо-професійної програми практичного психолога у закладах освіти, або вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. Сферами діяльності випускників-магістрів є заклади освіти та науково-методичні установи, які потребують фахівців з навичками творчої пошукової роботи у відповідних галузях знань.

Факультет дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв залишається єдиним у системі навчальних закладів вищої освіти Тернопільщини, що забезпечує ступеневість отримання повної вищої освіти у галузях дошкільної освіти та мистецтв, оскільки у структуру Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка входить фаховий коледж, який здійснює підготовку означених фахівців за ступенем вищої освіти «молодший спеціаліст».

 
 
02

 

Гордістю факультету є випускники різних спеціальностей та років, які стали успішними професіоналами й відомими фахівцями в своїй галузі: професор Тернопільського НЕУ, доктор філософських наук, професор Патей М.Г.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Кирста Н.Р.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Лазарович Н.Б.; начальник управління освіти та науки Тернопільської ОДА Хома О.З., методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Тернопільського ОКІППО Бачинська Н. Я.; начальник відділу освіти Кременецької міської ради Щербатюк Н.Ю.; начальник відділу дошкільної освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Ремизович Г.М.; Валерій Ольшанський та Олександр Синюк – артисти балету Державного академічного ансамблю ім. П. Вірського та інші.

Серед випускників, які успішно здійснюють фахову діяльність є директори та методисти закладів дошкільної освіти, завучі шкіл, організатори позакласної роботи, вчителі-методисти, Заслужені працівники культури України. Частина випускників стали науковцями і успішно працюють у нашому закладі вищої освіти (Кравець Л.М., Врочинська Л.І., Марунько О.А., Онищук І.А., Тимош Ю.В., Легін В.Б., Швець О.В., Доманюк О.М., Соляр Л.В., Ратинська І.В., Ільчук Л.П., Синенький Д.В.).

Фахову підготовку студентів забезпечують три кафедри факультету: педагогіки, дошкільної та початкової освіти (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Фасолько Т.С.), історії та методики навчання (завідувач – доктор історичних наук, професор Скакальська І.Б.) і мистецьких дисциплін та методик їх навчання (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Ратинська І.В.). Освітній процес на факультеті забезпечують науково-педагогічні працівники названих кафедр, серед яких – 4 доктори наук, професори, 1 доктор наук, доцент;  20 кандидатів наук, з них – 1 кандидат наук, професор; 13 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, доцент кафедри; 4 кандидати наук, старших викладачів; 1 кандидат наук, викладач; 1 доцент, Заслужений артист України, 1 доцент кафедри Заслужений майстер народної творчості України, 6 старших викладачів, 5 концертмейстерів та 5 асистентів. Науково-педагогічні працівники успішно займаються науковою та навчально-методичною роботою, забезпечують високий рівень професійних знань, умінь і навичок студентів, оволодіння ними методами й засобами виховного впливу на дітей, активно формують креативну особистість майбутнього спеціаліста як людини з інноваційним стилем мислення.

До послуг студентської молоді факультету – три сучасних комп’ютерних класи, обладнані мультимедійними засобами, об’єднані в локальну мережу та підключені до загальної комп’ютерної мережі з виходом в Інтернет. Навчальні аудиторії забезпечені відео- та аудіотехнікою, що підвищує ефективність якісного сприймання та засвоєння матеріалу. Активно працює науково-дослідна лабораторія музичної етнографії, яка дає можливість здійснювати підготовку кваліфікованих фольклористів для збору, опрацювання, поширення, впровадження в практику роботи шкіл кращих взірців музично-хореографічного фольклору Волині, три науково-дослідні лабораторії, які досліджують історію розвитку освіти та сучасні проблеми психолого-педагогічної науки.

 

 03
 

Факультет розвиває зв’язки з закладами вищої освіти України (Рівненський ДГУ, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Тернопільський НПУ імені Володимира Гнатюка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Чернігівський НПУ імені Т.Г. Шевченка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницький національний університет) та Польщі (Люблінський технічний університет). В рамках співпраці актуальним є відновлення кременецьких художніх пленерів, які проходили у 30-х роках минулого століття на Кременеччині з участю українських і польських майстрів пензля, завдяки творчій співпраці митців кафедри методики викладання мистецьких дисциплін із Міжнародним інститутом досліджень історії мистецтв (Краків, Польща) та польським громадсько-культурним Товариством «Форум інноваційний «Одін»».

У межах виконання програми «Академія – сільська школа», «Академія – базовий сільський заклад дошкільної освіти» факультет здійснює співпрацю з Горинською ЗОШ І-ІІІ ступенів та ЗДО с. Кімната Кременецького р-ну Тернопільської обл. з метою надання їм реальної допомоги у матеріально-технічному й методичному оснащенні відповідних кабінетів, організації спільних семінарів, майстер-класів, круглих столів і конференцій, а також оптимізації проходження студентами педагогічної практики.

На факультеті функціонують мистецькі художні гурти «Натхнення», «Палітра», 11 колективів художньої самодіяльності, шести з яких присвоєно звання «Народний». Серед них капела бандуристів, народний хор, ансамбль танцю «Горлиця», вокальний ансамбль «Калина», оркестр народних інструментів, камерний хор. Розвитку самодіяльності та творчої ініціативи молоді сприяють театр «Пілігрим», учасники якого регулярно організовують вистави для вихованців ЗДО, студентів і викладачів Академії.

04 

 

Вже стало доброю традицією факультету щороку здійснювати посвяту у студенти першокурсників, проводити звіт художньої самодіяльності, відзначати День дошкільника та День працівників освіти, організовувати новорічно-різдвяні колядки.

Чимала увага приділяється й формуванню належної наукової культури майбутніх фахівців. Чинниками розвитку молоді у цьому контексті стають дні науки, олімпіади, щорічні вузівські студентські наукові конференції. Активні учасники та переможці отримують відзнаки, грамоти, винагороди, беруть участь у всеукраїнських чи міжнародних науково-практичних конференціях і всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах. Враховуючи зростаючі вимоги до фахівців із вищою освітою та завдання невпинного процесу входження України в європейську освітянську спільноту, факультет постійно модернізується та вдосконалюється в освітньому, науковому, виховному напрямах своєї діяльності.


Надрукувати