Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Image

Рац Лариса Володимирівна

Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Рівненський державний гуманітарний університет, 2008 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – викладач української мови та літератури у вищих навчальних закладах.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Дисципліни, що викладає:
- українська мова;
- українська література;
- українська мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках української мови та літератури в умовах діджиталізації.

Публікації: укладач навчального посібника, методичних розробок.

E-mail:larisakoshak@gmail.com

Image

Бончик Ольга Анатоліївна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка, 2010 р.,

спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література», кваліфікація – вчитель англійської, німецької мови, зарубіжної літератури та українознавства.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни,що викладає:
- англійська мова,
- англійська мова (за професійним спрямуванням).
Наукові інтереси: тенденції розвитку інклюзивної освіти; тенденції розвитку професійної освіти; особливості іншомовної комунікації

(формування навичок аудіювання, читання, говоріння та письма); питання моніторингу якості освіти в умовах дистанційного навчання;

тенденції розвитку студентського самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід. Голова ради молодих науковців Фахового коледжу.

Публікації: публікації у фахових виданнях, методичні рекомендації.

E-mail: olizka959@gmail.com

Image

Яцюк Наталія Миколаївна
Освіта: Національний університет «Острозька академія»: 2009 р. – спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація – магістр філології. 2010 р. – спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- українська мова;
- українська мова (за професійним спрямуванням);
- українська література.

Наукові інтереси: інноваційні шляхи підготовки студентів до ЗНО/НМТ з української мови.

Публікації: статті у збірниках наукових та науково-практичних конференцій, методичні розробки.

E-mail:nataliayatsyuk@gmail.com 

Image

Левенець Марія Володимирівна
Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2002 р. – спеціальність «Культурологія», кваліфікація – культуролог, викладач історії та теорії культури. 2005 р. – спеціальність «Культурологія», кваліфікація – магістр-культуролог, викладач культурології вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Дисципліни, що викладає:
- культурологія;
- мистецтво.

Наукові інтереси: формування культурологічного підходу як наукової основи становлення та розвитку професійної компетентності майбутнього педагога.

Публікації: публікації у фахових виданнях.

E-mail:levenecmaria@gmail.com

Image

Волянюк Інна Оверківна

Освіта: Національний педагогічний університет

ім.  М. П. Драгоманова, 1999 р.,  спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук зі спеціальності – 10.02.01 – українська мова, доцент.

Дисципліни, що викладає:

-    українська мова;

-    українська мова (за професійним спрямуванням).

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, українська ономастика, використання новітніх технологій у викладанні.

Публікації: автор понад 50 публікацій у фахових і науково-популярних виданнях, укладач посібника.

E-mail: inna.volianuk@ukr.net

Image

Ліщук Ірина Сергіївна

Освіта: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка, 2019 р., спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська))», кваліфікація – викладач англійської мови, вчитель англійської та німецької мов. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Дисципліни, що викладає:
- практика усного мовлення;
- іноземна мова (за професійним спрямуванням);
- методика навчання іноземної мови;
- гурткова робота з іноземної мови в ЗДО.

Наукові інтереси: інноваційні методи викладання іноземної мови у закладах освіти.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:irinaptasnuk@gmail.com

Image

Романюк Віталій Васильович

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, 2020 р., спеціальність«Середня освіта (історія)», кваліфікація – магістр середньої освіти, викладач історії, вчитель історії.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни, що викладає:
- історія України;
- всесвітня історія.
Наукові інтереси: дослідження радянської доби історії України.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:romanukv49@gmail.com

Image

Самойленко Ірина Миколаївна
Освіта: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2007, спеціальність «Політологія», кваліфікація – магістр політології.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни, що викладає:
- громадянська освіта;
- філософія;
- релігієзнавство.
Наукові інтереси: інноваційні методи викладання суспільних дисциплін у закладах освіти.
Публікації: публікації у фахових виданнях.
E-mail:irasamoylenko0309@gmail.com

Image

Мороз Олена Василівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2010 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, українська)», кваліфікація – вчитель англійської мови, зарубіжної літератури та української мови і літератури.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010-2014 рр., захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, 2014 р.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.
Дисципліни, що викладає:
- філософія;
- релігієзнавство.
Наукові інтереси: українська філософія, філософія релігії, філософські проблеми наукового пізнання.
Публікації: автор понад 40 публікацій у фахових і науково-популярних виданнях.
E-mail:morozolena03@gmail.com.

Image

Нікіфорчук Тетяна Василівна
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2006 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)», кваліфікація – вчитель німецької мови, англійської мови, зарубіжної літератури та українознавства. Рівненський державний гуманітарний університет, 2008 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)», кваліфікація – викладач німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, що викладає:
- іноземна мова (німецька);
- іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька).
Наукові інтереси: гендерні стереотипи у німецьких прислів'ях, особливості іншомовної комунікації, тенденції розвитку інклюзивної освіти.
E-mail: tnikif1111@gmail.com

Image

До складу циклової комісії гуманітарних дисциплін входить 14 талановитих та ініціативних  викладачів, які постійно дбають про підвищення свого професійного рівня, експериментують у навчальному процесі, беруть участь у конференціях, обласних методичних об`єднаннях та перебувають у  центрі проведення виховної роботи в коледжі.

Особливістю циклової комісії гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають їм здобути навички та уміння, що знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті. Циклова комісія гуманітарних дисциплін забезпечує викладання гуманітарних предметів, а саме: загальноосвітніх (українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, німецька), історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, мистецтво); спеціальних (українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), філософія; основи філософських знань,  релігієзнавство).

 Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії:  «Шляхи підвищення якості знань, умінь і навичок студентів через оновлення форм і методів роботи у процесі навчання і виховання особистості».

Напрямки роботи комісії: використання інноваційних технологій на заняттях з англійської мови; інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок діалогічного мовлення та створення комунікативних ситуацій на заняттях; інноваційні підходи у підготовці до ЗНО/НМТ з української мови; використання флеш-карток на заняттях з української мови та літератури; використання інформаційних технологій навчання на заняттях історії як важливий чинник організації самостійної діяльності студентів; інноваційні методи навчання української мови; розробка системи практичних художньо-творчих завдань для студентів з дисципліни «Мистецтво»; формування в молодих громадян України поваги до прав людини, плюралізму та демократії, верховенства права, виховання в них неприйняття насильства, ксенофобії, расизму, агресії, нетерпимості; оновлення форм і методів роботи у процесі навчання і виховання особистості за допомогою цифрових інструментів Google для освіти.

 Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в суспільній, професійній та культурній сферах життя.