Робочі програми освітніх компонентів Середня освіта (Мова і література (німецька))

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Робочі програми нормативних освітніх компонентів

Актуальні питання когнітивної лінгвістики

Виробнича педагогічна практика

Ділова англомовна комунікація

Ділова німецькомовна література

Компютерні інформаційні технології в освіті та науці

Методика навчання іноземних мов у ЗЗСО

Методологія науково-педагогічних досліджень

Підготовка кваліфікаційної роботи

Порівняльна типологія німецької та української мов

Порівняльне літературознавство

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови.

Практичний курс польської мови

Стилістика англійської мови

Сучасні освітні технології в ЗЗСО

Філософія та методологія науки

Підсумкова атестація. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту нім.

Психологія педагогічної діяльності

ТЕМАТИКА Кваліфікаційних робіт

Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Актуальні питання когнітивної лінгвістики

Вступ до жанрології

Ділова англомовна комунікація

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Інновації у словниковому складі англійської мови

Історія німецької мови

Комунікативна лінгвістика

Контрастивна граматика англійської та української мов

Контрастивна стилістика англійської та української мов

Лінгвокогнгітивний аналіз тексту (німецька мова)

Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Основи англомовного академічного письма

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Порівняльна типологія англійської та української мов

Практичний курс польської мови

Стилістика німецької мови

Сучасна англомовна література

Сучасна німецькомовна література

Теоретична граматика німецької мови

Теоретична фонетика німецької мови

Видатні поляки світу

Особливості польського менталітету

Польський політичний та медійний дискурс

Польсько-українські культурні зв'язки

Поляки – лауреати Нобелівської премії

Роль та місце польської культури в контексті світової

Сучасна польська література

Ділова німецькомовна комунікація

 

 

 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2017-2021 р.р.

Історія України

Історія української культури

Історія освіти на Волині

Філософія

Укранська мова (за професійним спрямуванням)

Анатомія, вікова фізіологія та шкільна гігієна

Інформаційні технології та засоби навчання

Латинська мова

Вступ до мовознавства

Психологія

Педагогіка

Зарубіжна література

Історія німецької мови

Теоретична фонетика німецької мови

Практична фонетика німецької мови (Силабус)

Теоретична граматика німецької мови

Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту

Стилістика німецької мови та лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземних мов

Курсова робота з методики викладання іноземних мов/педагогіки/психології

Виробнича (педагогічна) практика

Практика усного та писемного мовлення

Практична фонетика німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практична граматика німецької мови (Силабус)

Навчально-педагогічна практика (пробні уроки в ЗЗСО)

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти


Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2020-2024 р.р.

Вступ до мовознавства

Курсова робота з педагогіки/психології

Методика навчання іноземної мови

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з методики навчання іноземної мови

Навчально-педагогічна практика (ЗЗСО)

Практична фонетика

Пропедевтична практика

Вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики)

Виробнича (педагогічна) практика

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія освіти на Волині

Психологія

Педагогіка

Технології виховної роботи

Практика з виховної роботи

Практична граматика німецької мови

Практика усного та  писемного мовлення

Виробнича (педагогічна) практика в літніх мовних таборах

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Історія України та української культури

Література німецькомовних країн

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Основи науково-педагогічних досліджень


Робочі програми / силабуси вибіркових освітніх компонентів:

Теорія літератури

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Література німецькомовних країн

Практичний курс англійської мови (Рівень А2)

Практичний курс англійської мови (Рівень А2+)

Практичний курс англійської мови (Рівень В1)

Практичний курс англійської мови (Рівень В1+)

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Історія та культура Польщі

Країнознавство англомовних країн

Стилістика німецької мови та лінгвостилістичний аналіз тексту

Компенсаторний курс англійської мови для підготовки до ЄВІ

Практична граматика англійської мови (синтаксис)


Робочі програми нормативних освітніх компонентів за 2016-2020 р.р.

Анатомія, вікова фізіологі та шкільна гігієна

Безпека життєдіяльності

Вступ до мовознавства

Зарубіжна література

Інформаційні технології та засоби навчання

Історія німецької мови

Історія освіти на Волині

Історія України

Історія української культури

Курсова робота з методики викладання іноземних мов

Латинська мова

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземних мов

Педагогіка

Переддипломна педагогічна практика

Практика усного і писемного мовлення (Силабус)

Практична граматика

Практична фонетика

Пробні уроки в школі

Психологія

Стилістика і лінгвостилістичний аналіз тексту (Силабус)

Теоретична граматика німецької мови (Силабус)

Теоретична фонетика німецької мови

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Загальнотеоретичний курс англійської мови


Надрукувати