Бенера Валентина Єфремівна

 benera

 

 Бенера Валентина Єфремівна - доктор педагогічних наук, професор

 Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

 

Навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті імені Д. З. Мануїльського. У 1981 р. була направлена на роботу в Кременецьке педагогічне училище. За роки науково-педагогічної діяльності працювала викладачем, завідуючою цикловою комісією в педагогічному училищі, завідуючою дошкільним відділенням у педагогічному коледжі, проректором з науково-методичної роботи в інституті (сьогодні – проректор з наукової роботи академії).

У 1998-2002 рр. навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захистила кандидатську дисертацію «Формування пізнавальної самостійності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами інтелектуальної гри» (2003 р.). Рішенням Атестаційної колегії МОН України у 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти, у 2013 р. – професора кафедри педагогіки вищої школи.

Упродовж 2008-2011 рр. навчалася у докторантурі Інституту вищої освіти НАПН України. Докторську дисертацію «Розвиток теорії та практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.)»  захистила 12 квітня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Професор В. Є. Бенера – освітянин-новатор, один із провідних вчених України у педагогічній галузі, є визнаним професіоналом із досвідом дослідницької і управлінської діяльності в галузі загальної педагогіки, історії педагогіки та професійної освіти. Проводить активну громадську та науково-просвітницьку роботу, організатор і активний учасник наукових симпозіумів, форумів, конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, з них – 2 монографії, 4 навчально-методичних посібники, рекомендовані МОН України для використання у закладах вищої освіти, основними серед яких: «Пізнавальний аспект самостійності майбутнього педагога. Пошуки, проблеми, перспективи» (2006 р.), «Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (ІІ половина ХІХ – кінець ХХ ст.)» (2011 р.); «Я – сам! Практикум для самостійної роботи студента з навчального курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови» (2011 р.), «Я – сам! Практикум для самостійної роботи студента з навчального курсу «Психологічна служба у закладах освіти» (2011 р.); «Психологічна служба у закладах освіти» (2013 р.), «Соціальна робота у Республіці Польща» (у співавторстві, 2018 р.); «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» (Рекомендовано МОН України як навчально-методичний посібник  для студентів вищих навчальних закладів. Лист МОН України №1/11–2527 від 29.03.2010 р.) (у співавторстві) (2019 р.) та ін.

Як професор кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти поєднує викладацьку діяльність із прикладною методикою, займається розробкою і впровадженням у навчально-виховний процес методів активного навчання, зокрема, ділових ігор, тренінгів; працює у напрямі мотиваційного менеджменту, інтерактивних комунікаційних технологій, здійснює науково-педагогічну роботу на високому науково-теоретичному та методичному рівнях.

У науково-дослідницькому осередку із підготовки науково-педагогічних кадрів «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності»  здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами у виконанні дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогічних наук. Зокрема захищено дисертації Швець О.В. «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051263 від 05.03.2019 р.); Шевченко Ж. М. «Практична підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся на засідання спеціалізованої вченої ради К. 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті, 18.12.2019р.).

В. Є. Бенера – науковий редактор збірника наукових праць Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» (ISSN 2411–2607); заступник головного редактора фахового видання «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка» (внесено до Переліку наукових фахових видань України із педагогічних наук (ISSN 2410-2075); член редакційної ради зарубіжного наукового видання «Zeszyty naukowe Ostrolenskogo Towarzystwa naukowego» (м. Остролєнка, Польща) (ISSN 0860-9608); наукового видання Криворізького державного педагогічного університету «Гендерна парадигма освітнього простору» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України, серія КВ № 22418 – 12388ПР від 22.11.2016 р.)

Сучасний науковий пошук науковця зосереджений на дослідженні становлення педагогіки вищої школи ХІХ – початку ХХІ століття, виявленні провідних історико-педагогічних тенденцій в освітньому процесі закладів вищої освіти України зазначеного  періоду.

Ел.пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Надрукувати