Історія. Програмна рада 2023

Засідання програмної ради при гаранті ОП Середня освіта (Історія) від 28.12.2022 р.

 

Порядок денний:

1. Про новий склад програмної ради  як дорадчого органу гаранта освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія)

2. Про якість освітнього процесу в умовах змішаного навчання та посилення прикладного спрямування на фахові дисципліни.

3. Про проєкт ОП Середня освіта (Історія) на 2023/2027 р.

Слухали 1: Про новий склад програмної ради  як дорадчого органу гаранта освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія).

Гарант ОП проінформувала про те, що відповідно до рішення Вченої ради факультету дошкільної, початкової освіти, історії та мистецтв від 24.11.2022 р. (Протокол №3) затверджено новий склад програмної ради:

1) Скакальська Ірина Богданівна (доктор історичних наук, професор)гарант освітньо-професійної програми.

2) Врочинська Людмила Ігорівна (кандидат педагогічних наук, доцент) – декан факультету.

3) Стронський Генріх Йосипович (доктор історичних наук, професор) – член проєктної групи.

4) Собчук Володимир Дмитрович (кандидат історичних наук, доцент)   – член проєктної групи.

5) Повар Олександр Олександрович (стейкголдер, вчитель Волинського ліцею імені Нестора Літописця) – член проєктної групи.

6) Поліщук Анастасія Віталіївна (здобувач першого (бакалаврського) рівня ОПП Середня освіта (Історія).

7) Васильків Дмитро (здобувач першого (бакалаврського) рівня ОПП Середня освіта (Історія) – члена проєктної групи.

 

Ухвалили: Інформацію взяти до відома.

 

Слухали 2: Про якість освітнього процесу в умовах змішаного навчання та посилення прикладного спрямування на фахові дисципліни.

Гарант ОП Скакальська І. наголосила на тому, що в умовах невизначеності, питання забезпечення якості освіти набувають пріоритетності, потребують особливого вияву професійних навичок усіх учасників освітнього процесу. Вона акцентувала увагу на викликах і проблемах дистанційного навчання під час воєнного стану. Було охарактеризовано результати студентського опитування відносно готовності здобувачів працювати з іноземними джерелами на заняттях з історії України, історії середніх віків та новітньої історії.

Здобувач Васильків Д. зазначив специфіку очного та дистанційного навчання у воєнних реаліях, запропонував по можливості формування гнучкого графіку навчання у системі Moodle.

Учасники засідання висловили рекомендації для підвищення якості освітнього процесу у наступному семестрі.

Слухали 3: Про проєкт ОП Середня освіта (Історія) на 2023/2027 р.

Проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) розроблений проєктною групою до введення в дію Стандарту вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти у складі:

1) Скакальської Ірини Богданівни (доктора історичних наук, професор)гарант освітньо-професійної програми.

2) Стронського Генріха Йосиповича (доктор історичних наук, професор) – член проєктної групи.

3) Собчука Володимира Дмитровича (кандидат історичних наук, доцент)   – член проєктної групи.

4) Повара Олександра Олександровича (стейкголдер, вчитель Волинського ліцею імені Нестора Літописця) – член проєктної групи.

5) Поліщук Анастасії Віталіївни (здобувач першого (бакалаврського) рівня ОПП Середня освіта (Історія) – член проєктної групи.  

Гарант ОП запропонувала підготовлений проєкт взяти за основу та відповідно до рішення Вченої ради академії від 27.12.2022 р. (протокол №5) включити у проєкт ОП наступне:

1) із метою забезпечення формування мовної компетентності здобувачів вищої освіти збільшити в ОПП кількість кредитів для вивчення нормативного ОК Іноземна мова;

2) з метою реалізації положень Концепції трансформації системи військової освіти України та з метою підготовки здобувачів вищої освіти до національного спротиву включити в ОПП загальну компетентність «Здатність та готовність до виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України» та ОК Основи військової, військово-медичної підготовки та цивільного захисту.

Здобувач Поліщук А. запропонувала внести у каталог вибіркових дисциплін ОК політологічного і філософського змісту.

Ухвалили:

1.  Збільшити із 5 до 8 кредитів для вивчення нормативного ОК Іноземна мова (1 семестр – 2 год.; 2 семестр – 2 год.; 3 семестр – 2 год.), використавши 3 кредити із вибіркових ОК циклу загальної підготовки для ІІ курсу у 1 семестрі. Загалом це становитиме 12 кредитів вибіркового курсу циклу загальної підготовки, а за ОП – 60 кредитів, що відповідає нормативним вимогам.

2. Ввести в загальний цикл ОК Основи військової, військово-медичної підготовки та цивільного захисту, використавши кредити і години ОК Історія освіти на Волині (3 кредити). ОК Історію освіти на Волині внести у каталог вибіркових дисциплін.

3. Розглянути на засіданні кафедри історії та методики навчання можливість запропонувати здобувачам ОК політологічного і філософського змісту.

 

№ п/п

Засідання / порядок денний

Дата

Рішення

1

Про досвід навчання історії ЗЗСО в умовах воєнного стану.

12.05.2022 р.

Інформація вчителя вищої категорії Самчук Т. Г. взяти до відома.

2

Про обговорення пропозицій щодо внесення змін до проєкту освітньо-професійної програми на 2022-2026 рр.

ОП підлягає офіційній процедурі затвердження та внесення змін. Проєкт ОП знаходився на сайті академії, відповідно, всі бажаючі мали змогу ознайомитися та надати свої пропозиції.

1. Інформацію стейкголдерів  взяти до відома. Всі присутні підтвердили, що освітня програма актуальна, затребувана в умовах сьогодення, адже відбиває сучасні тенденції освіти в регіоні.

2. Внести зміни до ФК та ПРН.

Відповідно до Проф.стан.вчителя додати ФК Інформаційно-цифрова компетентність:

Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі.

ФК 10 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією (вилучити)

ПРН  13 Використовувати комп'ютерні та Інтернет-ресурси і методи для переробки історичних або споріднених даних. Доповнити:

Ефективно використовувати наявні та створювати нові електронні (цифрові) освітні ресурси переробки історичних або споріднених даних.

3. Продовжувати вивчати ринок праці, його зміни й оперативно вносити корективи до ОП (відповідно до пропозиції, висловлених у рецензії на ОП голови Кременецької РДА В. Кудлака).

4. Включити до каталогу вибіркових дисциплін ОК Історія Кременеччини (за пропозицією здобувачів).

3

Про забезпечення освітньої програми інформаційними ресурсами, навчально-методичною літературою, технічними засобами навчання та якості навчально-методичного контенту освітньої програми.

1. Здійснювати оновлення методичного контенту на платформі Moodle.

2. НПП розробляти навчально-методичну літературу до ОК.

3. Просити адміністрацію навчального закладу оновити мультимедійну базу ОП.


Надрукувати