Кучер Василь Васильович

 kucher

 

 

          Кучер Василь Васильович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов та методики їх викладання.

 

 

 

В листопаді 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію „Жанрово-стильові особливості соціальноутопічного роману I половини XX ст. (на прикладі української та англійської літератур)” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

У науковому доробку Василя Васильовича 13 наукових статей та тез доповідей у збірниках матеріалів Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, методичні розробки, пов’язані із організацією навчально-виховного процесу студентів. Кучер Василь Васильович є співавтором збірника наукових праць (матеріалів міжкафедрального семінару) „Кременецькі компаративні студії” (Вип. 1).

На посаді асистента кафедри викладає такі дисципліни: „Іноземна мова (англійська)”, „Друга іноземна мова (англійська)”. Досліджує фантастику, наративну стратегію та дискурсивну практику.

До кола наукових інтересів входять питання пов’язані з вивченням естетичних концепцій українських та британських письменників, їх поетики, простору та часу в літературі.

Найважливіші навчально-методичні та наукові праці:

1. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу „Друга мова (англійська). 2 рік підготовки” / В.В Кучер. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 26 с.

2. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної роботи з курсу „ Друга мова (англійська). 3 рік підготовки” / В.В. Кучер. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 13 с.

3. Методичні рекомендації з курсу „Друга мова (англійська). Для студентів заочної форми навчання. 2 рік підготовки” / В.В. Кучер. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 43 с.

4. Утопічний та антиутопічний дискурси: жанрова структура українських та англійських романів I пол. XX ст / Василь Кучер // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 50-52

5. Типологія жанру соціально-утопічного роману в науковому дискурсі / Василь Кучер // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2 т. Т. 1 / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет ‹‹Україна››, 2011. – С. 55-57

6. Символічне значення закритого топосу романів-антиутопій I пол. XX ст. / Василь Кучер // Питання літературознавства. – Чернівці, 2009. – Вип. 82. – С. 101-107

7. Сюжетно-образні константи романів-антиутопій / Василь Кучер // Наукові записки. Серія літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 193-200

8. Сатиричне підгрунтя жанрової моделі романів-антиутопій / Василь Кучер // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету. – К., Вид-во Європейського університету, 2010. – Вип. 20. – С. 241-248

9. Роль образу природи в формуванні психологізму романів-антиутопій / Василь Кучер // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 квітня 2011 р.) / За ред А.Г. Ніколенка, Л.С. Козуб. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. – С. 201-204

10. Поетика роману-антиутопії в рецепції сучасного літературознавства / Василь Кучер // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 36. – 2013. – С. 184- 187

11. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій / Василь Кучер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Серія “Літературознавство. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– С. 72-76

12. Images in dystopia novels of the first half of the XXth century / Vasyl. Kucher // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №4 апрель 2014: –– Курск., Изд. ‹‹Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов››, 2014». – С. 215-219


Надрукувати