Клак Інна Євгеніївна

klak 

 

 

Клак Інна Євгеніївна – старший викладач кафедри іноземних мов та методики їх викладання. 

 

 

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 03.00.04 – теорія і методика професійної освіти кафедри методики навчання та управління навчальними закладами гуманітарного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема дисертаційного дослідження «Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін».

У науковому доробку понад 25 одноосібних наукових праць, серед яких 12 статей у фахових наукових виданнях України, 2 статті у зарубіжних виданнях, навчальнометодичний посібник «Improve Your Skills in Translation» та методичні реомендації з різних навчальних курсів для студентів-філологів. Коло наукових інтересів – проблема впровадження компетентнісного підходу в освіті та у процес професійної підготовки майбутніх учителівфілологів, зокрема учителів іноземних мов, та формування в них профіесійної комунікативної компетентності. Основні навчальні курси: Практика усного і писемного мовлення, практикум з другої іноземної мови (англійської), практична граматика, методика викладання іноземних мов та ін.

Найважливіші наукові праці:

 Метод проектів як особистісно-орієнтована педагогічна технологія формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Вип. № 25 – С. 254–259.

 Проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога в умовах вузу // Теоретичний та науково-методичний часопис «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», том ІІ – Рівне : МЕГУ ім. С. Я. Дем’янчука. – Вип. № 3(38). – 2010. – С. 377–381.

 Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інтерактивних технологій навчання//«Актуальні проблеми сучасної філології»: матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф./ За ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. – Тернопіль, 2011. – С. 132–133.

 Проектування технології навчання у контексті формування професійної компетентності майбутніх філологів // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 22. – С. 58–61.

 Ефективність застосування методу проектів для підвищення якості викладання та вивчення іноземних мов // Вісник СевНТУ. Серія Педагогіка: Збірник наукових праць. – Севастополь, 2012. – Вип. 127. – С. 103–107.

 Педагогічна взаємодія як ефективний чинник формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів // Науковометодичний збірник «Нові технології навчання». – К., 2013. – №76.–С. 251–254.

 Моделювання процесу формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх учителів-філологів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2013. – Вип. 4. – С. 58 – 67.  Психолого-педагогічні та лінгвістичні чинники впливу на формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх учителівфілологів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Остріг, 2013. – Вип. 22. – С. 57–59.

 Модернизация содержания и технологии профессиональной подготовки будущих учителей-филологов // Вектор науки ТГУ. Серия «Педагогика, психология». – Тольятти, 2013. – Вып. №2(13). – С. 130–133.

 Структура и основные характеристики профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей-филологов // Научный журнал Кишиневского государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ. Серия «Психология. Специальная педагогика. Коррекционная педагогика». – Кишинев, 2013. – Вып. №3 (32). – С. 84–92.

 Професійна комунікативна компетентність учителів-філологів як предмет наукових досліджень // «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток»: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 15 – 16 лютого 2013). – С. 73–76.

 Створення іншомовного комунікативного середовища як педагогічна умова формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарнопедагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець, 2015. – Вип. 4. – С. 142–147.

 Теоретичні засади компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 124. – С. 32–34.

 Навчально-методичний посібник «Improve your skills in translation» (для студ. філологічного факультету). – Кременець: Вид. центр КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 64 с.

 Методичні рекомендації та завдання для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Практична граматика. Синтаксис» для студентів філологічного факультету. – Кременець: Вид. центр КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. – 70 с.

 


Надрукувати