Яценюк Надія Іванівна

 yazenyuk

 

 

                  Яценюк Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

 

 

У спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У науковому доробку понад 16 наукових праць, серед яких навчально-методичний посібник «Підручник з іноземної мови як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів».

Сфера наукових інтересів включає вивчення формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів, особливості організації цього процесу в зарубіжній педагогічній теорії і практиці. На посаді доцента кафедри викладає такі дисципліни: «Актуальні проблеми викладання німецької мови», «Аналітичне читання», «Практична граматика».

Найважливіші наукові публікації:

1. Зарубіжний досвід створення підручників з іноземної мови для початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 4.

2. Підготовка студентів до аналізу підручника з німецької мови // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Рівне, 2010. – Т. 2.

3. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника: змістовий компонент // Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – № 6.

4. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника: мотиваційний компонент // Зб. наук. праць ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Серія: Педагогічні науки. – 2011. – № 22.

5. Технологічність підручника з іноземної мови для початкової школи як психолого-педагогічна проблема // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. № 5.

6. Создание учебников иностранного языка для младших школьников: историко-педагогический аспект // Сб. материалов Республиканской научнопрактической молодежной конференции с международным участием «Научные стремления – 2010». – Минск, 2010. – Ч. 1.

7. Мотиваційний компонент як складова формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. праць Кременецького обласного гуманітарнопедагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. № 7.

8. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів засобами підручника // Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, Том ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015.


Надрукувати