Сиротюк Микола Васильович

 surotyuk

 

 

Сиротюк Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

У 2012 р. закінчив аспірантуру Національного університету природокористування і біоресурсів за спеціальністю – педагогічні науки. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету природокористування і біоресурсів зі спеціальності 13.00.10 – інформаційнокомунікаційні технології в освіті на тему «Персоніфікація навчання студентів філологічних спеціальностей у комп'ютерно орієнованому навчальному середовищі».

У 2016 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології.

Основними напрямками наукових досліджень є методика навчання іноземних мов у контексті медіаосвіти. Викладає такі навчальні дисципліни: «Методика навчання англійської мови», «Англійська мова», «Методика застосування комп'ютерних технологій у викладанні іноземних мов».

Працює на кафедрі з лютого 2006 р. Доцент Сиротюк М.В. – автор понад 25 публікацій наукового та навчально-методичного змісту, а також методичні рекомендації.

Найважливіші праці:

 Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб формування комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – ПереяславХмельницький, 2011. – С.193-197.

 Менеджмент навчання іноземних мов при використанні інформаційнокомунікаційних технологій / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. № 22 – К.: ВІКНУ, 2010. – С. 311-316.

 The actualization of students’ creative and individual work while using multimedia systems / Education-Technology-Computer science. Theoretical and practical problems of informatics and information education. Ed. By W. Lib. – University of Rzeszow, 2010. – P.42-47.

 The efficiency of multimedia use in teaching English at higher Educational Establishments / Education-Technology-Computer science. Theoretical and practical problems of informatics and information education. Ed. By W.Lib. – University of Rzeszow, 2009. – P.87-93.

 Формування інноваційного освітнього мислення в контексті Болонського процесу / Вища освіта України – Додаток 3, том IV (11) – 2008р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2008. – С. 528-533.

 Personalized e-learning environment in teaching a foreign language: a look from within / Вестник Херсонского национального технического университета. – 2013. – №1 (46). – С. 426-429.

 Managing the technology classroom activities: new technological and psychological challenges for a foreign language teacher / Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 37. – 2013. – С. 15-18.

 The efficiency of multimedia use in teaching a foreign language / Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Системи обробки інформації: проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – Вип. 3(110), том 2. – Харків, 2013. – С. 154-156.

 Modern language laboratory: psychological aspects / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, том ІІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С.101-105.

 Personalized e-learning environment: problems and perspectives / Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – 2013. – Poitiers. – Pp. 105-108.

 


Надрукувати