Чик Денис Чабович

chyk 

 

 

   Чик Денис Чабович – доктор філологічних наук, доцент. 

 

В період з 2004 по 2008 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність 10.01.05 — порівняльне літературознавство).

У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при ТНПУ імені Володимира Гнатюка успішно захистив дисертацію ―Проза Г. Квітки-Основ’яненка і англійський сентименталізм» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2011 році Чику Д.Ч. було присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології.

З грудня 2013 р. – докторант кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Чик Д.Ч. має біля 50 наукових публікацій. Є головним редактором наукового часопису «Кременецькі компаративні студії» (з 2011 р. вийшло 4 випуски).

Сфера наукових зацікавлень: типологія та національні особливості української та англійської літератури першої половини ХІХ ст., компаративна генологія української та західноєвропейських літератур ХІХ ст.

Чик Д.Ч. викладає такі навчальні дисципліни: «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Літературознавство», «Практика усного та писемного мовлення»; здійснює керівництво над виконанням наукових робіт студентами.

Найважливіші наукові публікації:

1. Національний характер у сентиментальних творах Григорія КвіткиОснов’яненка і Лоренса Стерна // Сучасні літературознавчі студії : [зб. наук. праць / гол. ред. В. І. Фесенко]. — К. : КНЛУ, 2006. — Вип. 3 : радість і страждання як чинники культури. — С. 199—209.

2. Рецепція руссоїстської парадигми «природної людини» у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Л. Стерна : (компаративний аспект аналізу) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. — К. : Акцент, 2006. — Вип. 25. — С. 578—590.

3. Образи-характери «простака»-трикстера в художній прозі Григорія Квітки-Основ’яненка і Лоренса Стерна // Мандрівець. — 2007. — № 2 (67). — С. 52—56.

4. Пародіювання сентименталістських романів як вид літературної критики : Г. Квітка-Основ’яненко, Л. Стерн // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. — К. : Акцент, 2007. — Вип. 26. — С. 407—412.

5. Поетика простору в творчості Г. Квітки-Основ’яненка, О. Ґолдсміта, С. Річардсона та Л. Стерна // Studia methodologica. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — № 23. — С. 56—59.

6. Претензія на невигаданість: соціально-історичний час у сентименталістському творі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. праць / редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. — К. : Твім інтер, 2008. — Вип. 31. — Ч. 2. — С. 732—738.

7. Pacаtamente: християнська моральність жіночого образу в прозі Г. Квітки-Основ’яненка і С. Річардсона // Наукові записки. Серія : літературознавство ; за ред. проф. М. Ткачука. — Тернопіль : ТНПУ, 2009. — Вип. 26. — С. 287—296.

8. Сентименталізм: термінологічне окреслення в літературознавчому дискурсі // Нова філологія : [зб. наук. праць / редкол. : В. М. Манакін (гол. ред.), Р. К. Махачашвілі (відп. секретар) та ін.]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2009. — № 36. — С. 86—91.

9. Рецепція роману В. Скотта «The Heart of Mid-Lothian» у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Козир-дівка»» // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». — Острог : Національний ун-т «Острозька академія», 2010. — Вип. 15. — С. 304—312.

10.Пародіювання топосу готичного замку у прозі Г. Квітки-Основ’яненка та Дж. Остен // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. — Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2010. — Вип. ХХІІІ. — Ч. ІV. — С. 39—47.

11.Ревізія готичної містики у прозі Ф. Ґрільпарцера і Г. КвіткиОснов’яненка // Питання літературознавства : науковий збірник : [гол. ред. О. В. Червінська]. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. — Вип. 83. — С. 270—277.

12.Образ «благородного розбійника» в українській та англійській прозі І-ї пол. ХІХ ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. — Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2011. — Вип. ХХІV. — Ч. І. — С. 186—195.

13.Жанрова специфіка «фізіологічного нарису» в українській та англійській літературі І пол. ХІХ ст. // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Національний ун-т «Острозька академія», 2012. — Вип. 27. — С. 317—320.

14.Топос столичного міста у «фізіологічних нарисах» Є. Гребінки, Ч. Діккенса та В. Теккерея // Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті : зб. наукових статей. — Полтава : ПДПУ, 2012. — С. 261—270.

15.Образ Іншого в українському і англійському фейлетоні І-ї пол. ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. — 2012. — № 13 (238). — С. 137—142.

16.Трансформації архетипного образу блудного сина в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. // Наукові праці : науковометодичний журнал. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Вип. 210. Т. 222. Філологія. Літературознавство. — 2013. — С. 43—46.

17.Ex providentia majōrum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І-ї половини ХІХ ст. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. — Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. — Вип. І. — С. 167—176.

18.Реконструкція історії у сімейному романі-хроніці в англійській та українській літературі І-ї половини ХІХ ст. (М. Еджворт, Г. КвіткаОснов’яненко) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія : філологія / [відп. ред. Ю. М. Безхутрий]. — 2014. — Вип. 70. — № 1107.— С. 229—233.

19. «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» П. Куліша та романи В. Скотта: проблеми рецептивної та компаративної поетики // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки ; [гол. ред. П. І. Білоусенко]. — 2014. — № 2.— С. 265—275.

20.Жанрова специфіка «роману великої дороги»: проблеми поетики та типології // Література в контексті культури : зб. наук. праць / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін.). — 2015. — Вип. 26. — С. 325—332.

21.Поняття жанрової системи у сучасній літературознавчій теорії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць / за ред. О. С. Філатової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — № 1 (15). — квітень 2015 р. — С. 230—235


Надрукувати