Янков Анатолій Вікторович

yankov 

 

 

        Янков Анатолій Вікторович – доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, кандидат філологічних наук.

 

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертації «Соціально-політичні неологізми і оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура – семантика – функціонування» (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

У 2011 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології.

Сфера наукових зацікавлень: неологія, дискурсологія, проблеми компаративістики і перекладу.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Історія мови», «Латинська мова», «Практика усного та писемного мовлення».

У науковому доробку понад 70 наукових праць, серед них: підручники з англійської та латинської мов: «Англійська мова для студентів-медиків: анатомічна, клінічна і фармацевтична термінологія» (2004 р., 2008 р., 2010 р.), «Латинська мова і основи медичної термінології» (2006 р.); словники: «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 ст. (англоукраїнський словник)» (2008 р.), «Нова розмовна лексика і фразеологія (англоукраїнський словник)» (2010 р.) (у співавторстві), Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я (2013 р.) (одноосібно) рекомендований МОН молодьспорту України (лист № 1/11-11616 від 16.07.2012 р.).

Під керівництвом доцента кафедри Янкова А.В. виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Янков А.В. – автор збірок поетичних творів українською та англійською мовами.

Основні наукові публікації:

 Особливості перекладу лінгвокраїнознавчих реалій на англійську мову (за матеріалами уривків з творів українських письменників // Нова філологія : [збірник наукових праць]. — Запоріжжя: ЗНУ, 2007. — № 28. — С. 269—274.

 Шляхи формування особистості на заняттях іноземної мови // Актуальні проблеми навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах і Болонський процес : [збірник наукових праць]. — Львів, 2007. — C. 65—71. (у співавторстві з проф. Зеленською О.П.)

 Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту в англійській мові (на рубежі століть) // Актуальні питання іноземної філології : [збірник наукових праць]. — Бердянськ : БДУ, 2008. — № 4. — С. 153—162.

 Інтеграція матеріалів національного відродження в інформаційно-виховну структуру уроків іноземної мови // Нова філологія : [зб. наук. праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — № 30. — С. 329—332.

 Лінгвальні і соціолінгвальні параметри інновацій англійської мови початку ХХІ століття // Нова філологія : [збірник наукових праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2008. — № 31. — С. 72—88. (у співавторстві з проф. Зацним Ю.А.)

 Про структуру навчального посібника для навчання питання літератури з фаху // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах : [збірник наукових праць]. — Львів, 2008. — С. 49—52. (у співавторстві з проф. Зеленською О.П.)

 Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 століття : Англо-український словник. The Innovations in the English Word-Stock at the Dawn of the 21st Century: the English-Ukrainian Dictionary. — Вінниця : Нова книга, 2008. — 325 с. (у співавторстві з проф. Зацним Ю.А.)

 Нова лексика і фразеологія англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я (лінгвальні та соціолінгвальні параметри) // Нова філологія : [збірник наукових праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2009. — № 33. — С. 228—239.

 Фонетичні та семантичні особливості відтворення образу осені Поля Верлена (на матеріалі перекладів з французької вірша Chanson d’automne (Осіння пісня) українською та англійською мовами // Нова філологія : [збірник наукових праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2010. — № 41. — С. 248—255 (у співавторстві з проф. Колядою Е.К.)

 Англійська мова для студентів-медиків : Анатомічна, клінічна і фармацевтична термінологія (лист № 8.01-13/260 від 25.03.2008 р.). Підручник.— 3-є вид., перероб. і допов. — К. : Вища шк., 2010. — 270 с.

 Нова розмовна лексика і фразеологія (англо-український словник). — Вінниця : Нова книга, 2010. — 224 с. (у співавторстві з проф. Зацним Ю.А.)

 Соціолінгвістичний погляд на інновації в молодіжному дискурсі початку ХХІ сторіччя / А. В. Янков // Нова філологія : [збірник наукових праць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 47. – С. 165–167.

 Структурно-семантичні особливості неологізмів сфери медицини та охорони здоров'я в німецькій мові (початок 21 століття) // Нова філологія : [збірник наукових праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — № 53. — С. 198—202.

 Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я / Янков А. В. – Жовква : Місіонер, 2013. – 434 с. (рекомендовано МОНмолодьспорту України; лист № 1/11- 11616 від 16.07.2012 р.).

 Янков А. В. Грані сучасної лінгвістики : монографія / А. В. Янков. та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – 423 с. Розділ: «Лінгвальні й соціофункціональні параметри нової медичної лексики та фразеології англійської мови», ― С. 342-372.


Надрукувати