Галузь 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми


Робочі програми нормативних освітніх компонентів

2023-2024 н.р


Силабуси вибіркових освітніх компонентів

2023-2024 н.р

 

Print