Слободян Мар’яна Вікторівна

 slobodyan

 

 

        Слободян Мар’яна Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

 

 

У спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету у 2014 році захистила кандидатську дисертацію “Лінгво-когнітивні параметри концепту MONETARY RELATIONS в англомовній картині світу” зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

У науковому доробку понад 15 публікацій, серед яких 7 статей у фахових наукових виданнях. Коло наукових інтересів – когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, семасіологія. На посаді старшого викладача кафедри викладає такі навчальні курси – “Загальне мовознавство”, “Когнітивна лінгвістика”, “Практична фонетика”, “Синтаксис”, “Практика усного та писемного мовлення”.

Найважливіші наукові праці:

 Вербалізація опозиційних мікроконцептів багатство та бідність фразеологічними засобами англійської мови / М.В.Слободян // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія». – Вип.9. – 2008. – С. 75-85.

 Етимологія імен-концептів БАГАТСТВО/ БІДНІСТЬ в англійській мові / М.В.Слободян // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: Збірник матеріалів конференції / Укл. А.І.Раду. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 142-143.

 Когнітивно-семантичний аналіз мікроконцептів багатство та бідність англомовного соціуму / М.В.Слободян // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Збірник наукових праць. – Київ-Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – Вип.8. – 2012. – С. 139-141.

 Концепт як одиниця когнітивних досліджень / М.В.Слободян // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія». – Вип.16. – 2010. – С. 276-284.

 Лексико-семантичний аналіз фразеологізмів англійської мови з компонентом money / М.В.Слободян // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Збірник наукових праць. – Київ-Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – Вип.4. – 2008. – С. 221-224.

 Метафоризація як когнітивний процес / М. В. Слободян // Актуальнi проблеми слов’янскої фiлологiї. Серiя: Лiнгвістика i лiтературознавство: мiжвуз. зб. наук. ст. / вiдп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Випуск ХХIV. – Ч. 1. – С. 460-467.

 Методика концептуального аналізу у сучасній когнітивній лінгвістиці / М.В.Слободян // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. – Київ: НАУ. – Вип. 17. – 2009. – С. 105-115.

 Об’єктивація концепту MONEY засобами розмовної англійської мови / М.В.Слободян // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – № 37. – 2010. – С. 64-68.

 Основні ознаки мікроконцепту ECONOMY (на матеріалі англійської мови) / М.В.Слободян // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – № 8. – 2010. – С. 124-128.

 Особливості вербалізації концепту prodigality в англійській мові / М.В.Слободян // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – №. 56 – 2013. – С.72-75.

 Розмежування понять мовної та концептуальної картини світу у лінгвістичній традиції / М.В.Слободян // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур. Матеріали ІХ Міжвузівської конференції молодих учених. 26-27 січня 2011р.: Ред. Колегія В.Д. Каліущенко (відп. ред.), М.Г.Сенів, В.Є. Приседська, А.О.Іванов. – Донецьк, ДонНу, 2011. – С.173-175.

 Экспликация структуры оппозиционных микроконцептов PARSIMONY и LIBERALITY в английском языке / М.В.Слободян // Лингвистический Bестник. (Межвузовский сборник научных трудов). – Вып. 6. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – С. 80-89